Пчеларски бележник
      BeekeeperNote.com Facebook   BeekeeperNote.com Twitter   BeekeeperNote.com Pinterest   BeekeeperNote.com Youtube  
Пчеларски бележник

Ръкодовство за работа с интернет пчеларски дневник - помагало за пчеларите


1. Електронният дневник на пчеларя e компютърна програма която е по-добра от книжния пчеларски бележник
Пчеларите, които използват компютър, веднага ще оценят големите предимства при управлението на пчелините си.

Пчеларският бележник е ценен инструмент за записване на информация за пчелните майки и добива на мед. Чрез подробното документиране на тези данни, пчеларите могат да следят здравето и производителността на своите пчелини и да вземат информирани решения за управлението на техните кошери.

Информация за пчелните майки: Пчеларският бележник често включва раздел, където пчеларите могат да запишат информация за пчелните майки в техните кошери. Това може да включва дата на поставяне на майката, родословие, оценка на качеството на майката и дори бележки за поведението й и производството на потомство. Чрез подобни записи, пчеларите могат да проследят ефективността на своите майки и да планират замяната им, когато е необходимо.

Среден добив на мед от кошер: Пчеларите могат да използват пчеларския бележник за записване на данни за добива на мед от всяка отделна кошера. Това включва информация за датите на събиране на меда, количество събран мед от всяка кошера, както и качествени оценки или бележки за меда. Чрез анализ на тези данни, пчеларите могат да идентифицират най-продуктивните кошери и да извлекат поуки за подобряване на управлението им.

Общ добив на мед: Освен записите за отделните кошери, пчеларският бележник може да съдържа и информация за общия добив на мед от пчеларския сезон. Това включва обобщена статистика за общия добив на мед от всички кошери, както и сравнение с предходни години или сезони. Такива данни са от изключителна полза за планиране на бъдещи сезони и определяне на цели за производството на мед.

Използването на пчеларски бележник е неотменна част от успешното управление на пчеларския процес за всеки пчелар. Този инструмент предоставя възможност за систематично и структурирано записване на информацията за пчелите и техните кошери, което е от съществено значение за ефективното им управление. Ето защо всеки пчелар трябва да го използва:

Организация и структура: Пчеларският бележник предоставя организация и структура на информацията за пчелите. Чрез ясно определени раздели за записване на данни за здравето на пчелите, развитието на пчелните семейства, добива на мед и други аспекти на пчеларството, пчеларите могат по-лесно да следят и анализират информацията.

Анализ и оптимизация: Чрез редовното записване и анализ на данните в пчеларския бележник, пчеларите могат да идентифицират тенденции и проблеми в своите пчелни семейства. Това им позволява да предприемат подходящи мерки за оптимизиране на управлението на кошерите си и подобряване на производствения процес.

Планиране и прогнозиране: Информацията, записана в пчеларския бележник, може да послужи като основа за планиране на бъдещи действия и прогнозиране на резултатите. Пчеларите могат да използват данните за предишни сезони, за да определят най-подходящите стратегии за бъдещите пчеларски дейности.

Образователен ресурс: Пчеларският бележник не само е инструмент за записване на информация, но често също така включва и образователни ресурси и насоки. Такива ресурси могат да бъдат полезни за начинаещите пчелари, като им предоставят необходимите знания и умения за успешно управление на пчелите.

В пчеларския бележник могат да се добавят до няколко пчелина с по 100 кошера.

Имената на пчелините могат да се редактират. Ако някой пчелин бъде закрит, има възможност да се изтрие.
За всеки пчелин може да се направи отчет за получената продукция от:

- мед (кг.)
- восък (кг.)
- прополис (г.)
- прашец (кг.)
- пчелно млечице (г.)
- пчелна отрова (г.)


2. Във всеки пчелин могат да се добавят кошери. За да направите някоя отводка кошер или обратно
кликнете два пъти върху нея и редактирайте. С едно кликване може да преместите кошера на ново място в пчелина.
За всеки кошер може да се добавя информация:

- Име на кошер
- Майка-година
- Тип майка
- Тип кошер
- Система кошер

Майките са оцветени по години.
За всеки майка може да се добавя информация:

- дата на оплождане
- тип
- произход
- семейство отглеждач
- причина за смяна
- нрав на майката
- родители

Имената на кошерите са числа. Имената на кошерите и данните за тях могат да се редактират.
Ако някой кошер бъде закрит има възможност да се изтрие.
За всеки кошер може да се направи отчет за получената продукция от:

- мед (кг.)
- восък (кг.)
- прополис (г.)
- прашец (кг.)
- пчелно млечице (г.)
- пчелна отрова (г.)

Всички добиви от кошер се запаметяват и се показват при поискване.
В електронния дневник на пчеларя добивите от всеки кошер могат да се сравняват.
За всеки кошер може да се добавя информация за прегледи:

- дата на прегледа
- пило (пити)
- брой пчели
- мед (кг.)
- t C
- тегло (кг.)

Уеб базираният бележник се използва и като дневник на пчеларя, могат да бъдат създадени до 9 пчелина с по 100 кошера.
За всеки преглед на кошер може да се водят отделни бележки, които се запаметяват автоматично в базата данни на електронния дневник на пчеларя и се показват при поискване.

3. За да ползвате пчеларския бележник трябва да се регистрирате. Всеки пчелар има собствен профил защитен с парола.

® 2010 - 2024 BeekeeperNote.com. All rights reserved